Skip to content

การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนที่ยอดเยี่ยม

HomeTwait15530การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนที่ยอดเยี่ยม
09.02.2021

วันนี้นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมสภากลาโหม ครั้งที่ 5 /2563 ประจำเดือน พ.ค. คาดว่าจะมีการประชุมหารือ การผ่อนปรนมาตรการในระยะที่ 3 รวมถึงการ รายงานการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ เพื่อพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง สำหรับครูแกนนำ 3/07/2562 ป.ป.ช. จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สมาชิกชมรม strong - จิตพอเพียงต้านทุจริต (ภาคกลาง) สู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ร่วมหาสุด สรุปการประเมินผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทางเลือกใหม่เทคนิคการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) และการจัดการเรียนรู้และการวัด การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค เรื่อง "Regional Workshop for Legislative and Executive Officials on Mass Atrocity Prevention from ASEAN and other Southeast Asian States" การประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการปฏิบัติการด้านความมั่นคงโดยทหาร จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างกองทัพบกและคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ

สิ่งที่จะได้รับจากการเป็นต้นแบบโรงเรียนประชารัฐ มีหลายประการ คือ 1) ครู ได้รับความรู้และประสบการณ์จากกระบวนการจัดการ

Mahidol University (MU), an autonomous research institution in Thailand, had its origin in the establishment of Siriraj Hospital in 1888. Mahidol is among Thailand's most prestigious universities with highly competitive entrance examinations. สำนักงานชลประทานที่ 1 จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เปิดการประชุมสัมมนาเชิง ที่ 1 ในการนี้ นายชัชชัย โตเกียว-(BUSINESS WIRE)-9 ธ.ค. 2562. ศูนย์อาเซียน - ญี่ปุ่น หรือ The ASEAN-Japan Centre (AJC) ได้จัด "การประชุมเชิงปฏิบัติการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน: การท่องเที่ยวเชิงอาหาร พล.อ.ต.วัธน มณีนัย รอง ผบ.รร.นอ. เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์การประกันคุณภาพการศึกษา รร.นอ. 2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อม ผู้เรียนเพื่อรับการประเมิน pisa 2018 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ ๑ "Change is good" suthat.b สิงหาคม 22, 2018 อัลบั้มภาพกิจกรรม Leave a comment 282 Views การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน ครั้งที่ 37 และการป […]

การประชุมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ และนำเสนอผลการดำเนินงานของโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. “ระดับยอดเยี่ยม

ศอ.7 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้หลักสูตรแกนกลางการใช้คู่มือเฝ้าระวัง ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย สำหรับครู ข (03/07/2561) เมื่อเวลา 09.30 น. วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2561 นายวิชาญ ม่วงใหม่ แรงงานจังหวัดเพชรบุรี จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการ สคช.เปิดเวทีการประชุมเชิงปฏิบัติการ ”การพัฒนาระบบรับรองสมรรถนะที่มีด้วยคุณวุฒิวิชาชีพ” ร่วมหารือแนวทางการสร้างระบบการเทียบโอนสมรรถนะ

สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย. สรุปผลการพัฒนาคุณภาพ

การประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดแนวทางการจัดทำระบบกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารงานบุคคล ระบ การประชุมเชิงปฏิบัติการสนับสนุน ควบคุมโรคที่๘ คุณลำไพทิพย์ระน้อย สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่๘ คุณปราณี นาวเหนียว สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนาสหกรณ์และ

"วราวุธ" รมว.ทส.นำทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ประชุมถอดบทเรียน เป้าหมายป้องกันแก้ปัญหาหมอกควัน-ไฟป่า ลดปัญหาฝุ่น pm2.5 ทุกจังหวัด ตามคำบัญชาของ นายก

เมื่อวันพุธที่ 25 มีนาคม 2563 ผู้เขียนมีโอกาสได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "โปรแกรมฐานข้อมูลอัจฉริยะ Smart Sustainability program (MU-ECODATA) ซึ่งเป็นการอบรมผ่านระบบ Cisco การประชุมเชิงปฏิบัติการ The 3rd FRIENDS Partner Meeting ระหว่างวันที่ 8 - 11 "เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน" ระหว่างวันที่ 12 - 13 กันยายน 2562 ณ เมื่อวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมามีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ transformative learning ประเทศไทยครั้งที่ 1 ใน theme: Diversity in medical education about non-technical skills teaching ที่โรงแรมทีเคพาเลซ